Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti za webové stránky Nissens

Tieto webové stránky sprístupnila spoločnosť Nissens a jej výhradným účelom je predstavenie obchodných činností a aktivít spoločnosti Nissens a našich partnerských či dcérskych spoločností.

 

Žiadne vyhlásenia ani záruky

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach slúžia len na všeobecné účely. Používanie webových stránok zo strany návštevníkov a ich spoliehanie sa na informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach je výhradne na vlastné riziko. Informácie poskytuje spoločnosť Nissens, no aj keď sa pokúšame ich neustále aktualizovať a opravovať, neposkytujeme žiadne vyhlásenie ani záruky akéhokoľvek druhu, a to výslovné ani implikované, o úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti alebo dostupnosti informácií, produktov, služieb alebo súvisiacej grafiky, ktoré sú na akýkoľvek účel obsiahnuté alebo opísané na webových stránkach.

Spoločnosť Nissens si vyhradzuje bez akýchkoľvek následkov kedykoľvek ukončiť a/alebo zatvoriť svoje webové stránky, a to aj bez predošlého upozornenia.

 

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Nissens nenesie zodpovednosť voči vám (či už podľa zmluvného práva, zákona o občianskoprávnych deliktoch alebo inak) vo vzťahu k obsahu, používaniu alebo inak v súvislosti s týmito webovými stránkami a spoločnosť Nissens nemá zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, následné, vedľajšie straty alebo obchodné straty, za stratu príjmov, výnosov, ziskov alebo očakávaných úspor, za straty zmluvných alebo obchodných vzťahov, za straty dobrého mena alebo priazne, ani straty alebo poškodenia informácií alebo údajov vyplývajúcich z používania našich webových stránok a ich obsahu.

 

Autorské práva

Materiály, obrázky a ilustrácie zobrazované na našich webových stránkach možno preberať len na nekomerčné účely. Materiály si môžete prezerať, zobrazovať, kopírovať, môžete ich preberať a tlačiť výlučne na svoje vlastné a nekomerčné použitie, pričom vždy musíte postupovať v súlade so všetkými zákonmi o autorských právach, ochranných známkach a ďalších vlastníckych právach.

Obsah webových stránok, vrátane textov, obrázkov, zvukov a videí určených pre verejnosť a/alebo na komerčné použitie, je bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Nissens zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, upravovať či distribuovať.

 

Nové záznamy a aktualizácie

Exkluzívne právo na pridávanie nových záznamov, aktualizácií a adaptácií, ako aj na zrieknutie sa zodpovednosti za naše webové stránky má, kedykoľvek, výlučne spoločnosť Nissens. Akýkoľvek záznam, aktualizácia alebo adaptácia je záväzná pre všetkých používateľov webových stránok.

 

Súbory Cookie

Tieto webové stránky využívajú súbory cookie. Súbor cookie je dátový súbor, ktorý sa dočasne ukladá na vašom pevnom disku. Súbory cookie sa využívajú takmer na všetkých webových stránkach, pričom v niektorých prípadoch ide o jediný spôsob, aby webové stránky fungovali tak, ako majú. Súbor cookie obsahuje náhodne generované ID, vďaka ktorému možno rozpoznať váš počítač, smartfón či tablet a zhromažďovať informácie o tom, ktoré stránky a funkcie ste prostredníctvom svojho prehliadača navštívili. Súbory cookie vás nedokážu identifikovať, nedokážu určiť vašu polohu, ani nič podobné. Ide o pasívny súbor, ktorý nemôže spôsobiť zavírenie, ani v sebe neobsahuje žiadne škodlivé programy.

Na väčšine prehliadačov je akceptovanie súborov cookie nastavené ako predvoľba. Nastavenia súborov cookie si môžete zmeniť v časti Pomocník svojho prehliadača. Upozorňujeme, že deaktivácia súborov cookie môže ovplyvniť niektoré možnosti navigácie a zobrazovania našich webových stránok.

 

Súhlas

Pred používaním našich webových stránok vyzývame všetkých používateľov na to, aby si prečítali toto zrieknutie sa zodpovednosti. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s podmienkami používania uvedenými v tomto zrieknutí sa zodpovednosti. Súčasne súhlasíte s oprávnenosťou uvedeného obmedzenia zodpovednosti.

V prípade, že nesúhlasíte a neakceptujete podmienky používania uvedené v obmedzení zodpovednosti za tieto webové stránky, žiadame vás, aby ste naše webové stránky nenavštevovali ani ich nepoužívali.

 

Rozhodné právo a miesto konania sporu

Predložené vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a vo všeobecnosti aj naše webové stránky podliehajú dánskym zákonom. Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci priamo alebo nepriamo z webových stránok, a v súvislosti s týmto vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti, sa podáva na okresnom súde v Horsens v Dánsku.