Nissens: Prinášať rozdiel v rámci SZP

Prinášať rozdiel v rámci spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľnosti

Spoločnosť Nissens, ako dodávateľ pre náročných zákazníkov a trhy s automobilovými náhradnými dielmi, obchoduje so zákazníkmi, ktorí sú poprednými a vysoko profesionálnymi účastníkmi trhu, a to pomocou modelov úloh v každom zo svojich obchodných segmentov. Požiadavky našich zákazníkov na spoločnosť Nissens, ktorá je ich uprednostňovaným dodávateľom, preukazujú a potvrdzujú, že naša obchodná etika a normy sú kompatibilné s hodnotami, ktoré sú súčasťou ich podnikania.

Vo všetkom, čo robíme, sa zameriavame na prinášanie rozdielu, a to pre našich zákazníkov aj pre našich zamestnancov. Spoločnosť Nissens s ohľadom na svojich zákazníkov a zamestnancov na celom svete neustále prehlbuje stopu v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľnosti. 

Svoje dedičstvo, kultúru a správanie využívame ako základ pre záväzky týkajúce sa SZP na celom svete – prinášať rozdiel. Príkladom takéhoto konania je zapojenie sa spoločnosti Nissens do iniciatívy OSN Global Compact v roku 2018, čo svedčí o našom súhlase s dodržiavaním desiatich zásad iniciatívy OSN Global Compact v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. 

Správy o dosiahnutom pokroku (COP)

Iniciatíva OSN Global Compact – Informovanie o dosiahnutom pokroku


 

Prečítajte si správu COP spoločnosti Nissens z roku 2022

Kliknite sem

Náš postoj v oblasti ochrany ľudských práv

Spoločnosti skupiny Nissens sa zameriavajú na dodržiavanie ľudských práv svojich zamestnancov. 

 

Dôstojnosť a úcta

Vyžadujeme, aby základy všetkých našich medziľudských vzťahov charakterizovali hodnoty ako dôstojnosť a úcta. Odsudzujeme použitie akýchkoľvek fyzických trestov, hrozieb násilia, sexuálneho alebo fyzického zneužívania, obťažovania alebo urážlivého správania.

S cieľom posilniť pracovné prostredie sme formalizovali organizáciu a zásady na pracoviskách a činnosti vykonávané v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

S cieľom udržať naše zameranie a zachovať účinnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našich organizáciách v skupine si spoločnosť Nissens stanovila kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie a analýzu dôležitých parametrov súvisiacich so zabezpečením zdravého pracovného prostredia pre našich zamestnancov.

Globálna ochrana osobných údajov a súvisiace práva

Spoločnosť Nissens spĺňa požiadavky platných zákonov o ochrane osobných údajov a snaží sa zaistiť ochranu súkromia svojich zákazníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán. Prijali sme niekoľko opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov a zachovanie dôvernosti prostredníctvom automatizovaných pracovných postupov podporovaných IT v rôznych funkčných oblastiach a organizáciách


 

Náš postoj v oblasti pracovných podmienok

Spoločnosti skupiny Nissens dodržiavajú práva svojich zamestnancov podľa zákonníka práce

 

Sloboda združovania

Spoločnosť Nissens rešpektuje slobodu združovania sa zamestnancov a ich právo na kolektívne vyjednávanie. Prostredníctvom pracovných fór existuje priamy, hodnotný a priebežný dialóg medzi vedením a zástupcami zamestnancov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pracovných práv a spoločných hodnôt za vzájomnej účasti na raste a rozvoji spoločnosti aj jej zamestnancov.

Kódex správania sa

Spoločnosť Nissens vo svojom kódexe správania sa výslovne zakazuje nútenú prácu a využívanie detskej pracovnej sily.

Kódex správania sa spoločnosti Nissens je k dispozícii všetkým zamestnancom a je súčasťou príručky pre zamestnancov spoločnosti Nissens v Európe, Ázii aj Amerike. Všetci manažéri na troch najvyšších úrovniach v štruktúre riadenia spoločnosti Nissens sa zaviazali dodržiavať usmernenia Kódexu správania sa spoločnosti Nissens, čo potvrdili svojím podpisom. 

Kódex správania sa spoločnosti Nissens je tiež k dispozícii všetkým dodávateľom v spoločnostiach Nissens Automotive.

Prostredie bez diskriminácie

Cieľom spoločnosti Nissens je zabezpečiť všestrannú rôznorodosť v rámci svojich organizácií a zaväzuje sa tak eliminovať akúkoľvek diskrimináciu v rámci zamestnaneckých vzťahov, pokiaľ ide o náboženstvo, pohlavie, politický názor alebo sexuálnu orientáciu.

Dodržiavame politiku rozmanitosti s cieľom pracovať v záujme zvýšenia rozmanitosti na najvyšších riadiacich pozíciách vrátane priority zaradiť pri nábore do vedúcich funkcií vedenia a do manažérskych funkcií zástupcov oboch pohlaví.


 

Náš postoj: Životné prostredie

Spoločnosti skupiny Nissens sa aktívne usilujú o ochranu prostredia a o obmedzenie dopadu činnosti našej spoločnosti na prostredie okolo nás

 

ISO 14001

Ako dôkaz záväzku spoločnosti Nissens chrániť životné prostredie sa na našich stránkach v Dánsku, Číne a na Slovensku nachádza osvedčenie o splnení požiadaviek environmentálnej normy ISO 14001. Každoročné audity vykonáva externá, nezávislá agentúra s cieľom overovať dodržiavanie systému environmentálneho manažérstva. Ako spoločnosť certifikovaná podľa normy ISO 14001 pracujeme s viacerými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti a naše výkony hodnotíme každý mesiac.

Školenie a vzdelávanie: Životné prostredie a energia

Všetci prevádzkoví pracovníci spoločnosti Nissens sú zaradení do nášho formalizovaného konceptu „Train the Train – Vlak vzdelávania“, ktorý zabezpečuje riadny nástup, ako aj následné všeobecné aj špecializované školenia a vzdelávanie.

Prostredníctvom nášho formalizovaného programu vzdelávania poskytuje spoločnosť Nissens svojim prevádzkovým pracovníkom usmernenia pre ich správanie v oblasti životného prostredia a energetiky a v súvislosti s ich dodržiavaním vykonáva pravidelne interné aj externé audity.

Udržateľnosť a riešenia pre výrobky

Spoločnosť Nissens preberá zodpovednosť za posudzovanie vyvíjaných výrobkov dodávaných na automobilový trh, dopadu na životné prostredie.


 

Náš postoj: Boj proti korupcii

Spoločnosti skupiny Nissens podporujú naše aktivity v boji proti korupcii 

 

Kódex správania sa

Prostredníctvom svojho kódexu správania sa spoločnosť Nissens výslovne vyjadrila proti korupcii a úplatkárstvu.

Zásady pre dary a prijímanie pozvaní na rôzne podujatia

Spoločnosť Nissens definovala a zverejnila zásady pre prijímanie darov a pozvaní na rôzne podujatia, dodržiavanie ktorých očakáva od všetkých svojich zamestnancov na celom svete.

Zásady informovania o porušovaní predpisov

Spoločnosť Nissens uplatňuje globálne zásady, podľa ktorých sa od každého zamestnanca očakáva, že nahlási údajné alebo zdokumentované porušenie platných zákonov a nariadení, ako aj porušenie kódexu správania sa spoločnosti Nissens a iných interných usmernení. 


 

PRINCÍPY OSN GLOBAL COMPACT

 • i) Human Rights

  Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and

  Principle 2: Make sure that they are not complicit in human rights abuses

   

   

 • ii) Labor Rights

  Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining

  Principle 4: The elimination of all forms of forced and compulsory labor

  Principle 5: The effective abolition of child labor

  Principle 6: The elimination of discrimination in respect of employment and occupation

 • iii) Environment

  Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges

  Principle 8: Undertake initiatives to promote environmental responsibility

  Principle 9: Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

 • iv) Anti-corruption

  Principle 10: Businesses shold work against corruption in all its forms, including extortion and bribery

   

   

Nissens: Certifikovaná spoločnosť

Spoločnosť Nissens získala certifikát v súlade s požiadavkami nasledujúcich noriem týkajúcich sa kvality, životného prostredia a spoločensky zodpovedného podnikania:

 • IATF 16949
 • ISO 14001
 • OSN Global Compact 

Naše certifikáty sú dôkazom nášho záväzku dodržiavať platné normy a naši vrcholoví manažéri sa zameriavajú na zabezpečenie strategickej priority našej práce a úsilia v rámci vymedzených oblastí.

Charita a sponzorstvo

Spoločnosť Nissens aktívne investuje do prospechu spoločenstiev v našom okolí a sponzoruje najrozmanitejšie aktivity v rámci charity, športu a získavania finančných prostriedkov s cieľom rozvoja, prevencie chudoby a na podporu liečby rôznych chorôb.

 

Výročné správy spoločnosti Nissens, časť SZP