Prohlášení společnosti Nissens Automotive A/S k situaci ohledně koronaviru (COVID-19)

Dánsko, 1. října 2020

Pokračujeme ve zmírňování důsledků pandemie a ve všech našich činnostech ( výroba, logistika, obchod) zajišťujeme nejlepší preventivní opatření.

Nissens stále pečlivě sleduje vývoj koronaviru a přizpůsobuje nezbytné preventivní opatření k ochraně svých pracovníků, dodavatelů a zákazníků. Ve světle druhé vlny globálního šíření se neustále snažíme minimalizovat veškerá rizika spojená s pandemií.

Naše pohledy na situaci a připravenost jednat podle toho, kdykoli je potřeba, zůstávají trvalé. Bereme v úvahu změny v důsledku některých místních předpisů u našich globálních zákazníků. Pokud byste kvůli místním předpisům zaznamenali jakoukoli relevantní odchylku, bude vás o tom informovat váš zástupce společnosti Nissens.

K datu zveřejnění tímto potvrzujeme, že Nissens vynakládá veškeré nezbytné úsilí k přísnému dodržování preventivních opatření a pokynů místních autorit určených k minimalizaci a prevenci šíření. Nissens Automotive a všechny naše obchodní subjekty po celém světě zůstávají plně funkční na všech úrovních, konkrétně:

  • Naše výrobní závody zůstávají zcela funkční bez poklesu výkonu resp. výrobních schopností;
  • Náš logistický systém zůstává plně funkční se všemi provozovanými sklady a zajišťuje nerušený tok produktů k  našim zákazníkům;
  • Naše prodejní organizace funguje jako obvykle a jejím cílem je zajistit nejvyšší úroveň služeb zákazníkům na celém světě a to navzdory některým místně aplikovaným omezením ve změněných pracovních postupechh (online schůzky, práce z domácí kanceláře a omezené návštěvy a cestovní aktivity);
  • Celá naše organizace na všech úrovních, funkcích a místech je povinna dodržovat nová preventivní opatření a pokyny zajišťující vyšší hygienické standardy ve všech aspektech pracovní činnosti.

Pokud dojde k nějaké významné změně nebo vývoj situace povede k nepředvídaným událostem mimo naši kontrolu, tak společnost Nissens vám  poskytne další informace a přijme veškerá nezbytná opatření ke zmírnění případných poruch.

​Mějte na paměti, že jsme zde, abychom vás během těchto časů podporovali. Můžete nás kontaktovat telefonicky a e-mailem a můžete očekávat, že postupy budou probíhat jako obvykle. Pokud máte jakékoli obavy nebo problémy, které chcete vyřešit, doporučujeme vám, abyste nás bez váhání kontaktovali.

S pozdravem,

 

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Phone: +45 7626 2752

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Phone: +45 7626 2680

 


Nissens Automotive A/S statement on the Coronavirus (COVID-19) situation

Denmark, October 1st, 2020

We continue to mitigate the pandemic consequences and to secure the best prevention in all our operational and trade activities.

Nissens is still closely monitoring the evolution of the coronavirus and updating the staff and stakeholders on necessary precautions. In the light of the second wave of the global spread, we continuously strive to minimize any risks related to the pandemic.

Our regard for the situation and readiness to act accordingly whenever needed remains permanent. We take into consideration the possibility of changes due to some local regulations on the customer locations. If you should experience any relevant deviation due to the local regulations, your Nissens representative will inform you accordingly.

As per the date of the publication, we herewith confirm that Nissens takes any necessary effort to strictly follow the local authorities’ precautions and guidelines intended to minimize and prevent the spread. Nissens Automotive and our all business entities worldwide remain fully operational on all levels, and specifically:

  • Our manufacturing plants stay entirely operative without major disturbances or declines in performance and production capabilities;
  • Our Supply Chain system remains fully operational with all of the warehouses running, ensuring undisturbed commodities flow to our customers;
  • Our sales organization functions as usual, aiming to secure the highest level of customer service worldwide, despite some locally applied constraints within the changed working patterns (online meetings, home-office work and limited visits and travel activities);
  • Our entire organization across all levels, functions and locations is obliged to observe emerging precautions and instructions, ensuring the enhanced hygiene standards in all aspects of the work activity.

Should there be any relevant update or development to the situation beyond our control, if any unforeseen events take place, Nissens will duly provide you with further information and will take any necessary actions to mitigate any disturbances.

Please keep in mind that we are here to support you throughout these times. You may reach us by telephone and email as always and you can expect that the procedures will be carried out as normal. Should you have any concerns or issues that you wish to address, we encourage you to reach out to us without hesitation.

Yours truly,

 

Vice President Sales

Anja Thomsen

Email: ant@nissens.com

Phone: +45 7626 2752

 

Executive Vice President, Nissens Automotive

Klavs T. Pedersen

Email: ktp@nissens.com

Phone: +45 7626 2680